RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Aleksandra Łękawa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Turystyczno-Handlowe Beskid-Tour pod adresem Plac Wolności 5, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 547-016-38-02, REGON 070009110, zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, iż:

  • jest Administratorem danych osobowych osób, których umowa ta dotyczy
  • celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usługi turystycznej
  • każda osoba, której dane są przetwarzane przez organizatora ma prawo bycia informowanym o przetwarzaniu danych, do dostępu do swoich danych, poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, ograniczenia przetwarzania danych oraz całkowitego usunięcia danych, pod warunkiem, że przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikających z przepisów lub przetwarzanie danych osobowych nie jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń
  • dostęp do danych osobowych mogą mieć: upoważnieni pracownicy biura, 
  • dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora np.: przewoźnikom, obiektom noclegowym, towarzystwom ubezpieczeniowym, podmiotom wspierającym procesy księgowe, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wyłącznie w celu realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia. 
  • dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO
  • podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy, niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia zawarcie i realizację umowy
  • dane te będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz na czas archiwizacji, jednak nie dłużej niż 10 lat
  • wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora należy kierować na następujący adres mailowy: beskid@beskid-tour.com.pl lub w formie pisemnej na adres: BTH BESKID-TOUR Plac Wolności 5, 43-300 Bielsko-Biała.